Вимоги до статті

Вимоги до статті

Матеріали подаються українською, англійською мовами, добре вичитані та відредаговані; обсяг статті – від 0,5 до 1 друкованого аркушу (від 20 000  до 40 000 друкованих знаків) із урахуванням додатків і джерел.

Угорі першої сторінки (в лівому кутку) подається ім’я та прізвище автора (жирний, курсив), нижче, звичайним шрифтом, – УДК статті та міжнародний ідентифікатор ORCID. Для отримання ORCID слід зареєструватися на сайті ORCID (https://orcid.org/register), наступним рядком (по центру) – назва статті(розмір 14, жирний, прописний, до 10 слів).

Через один абзацний рядок – анотація та ключові слова мовою оригіналу(кегль 13, курсив, до 500 друкованих знаків, 5–7 ключових слів). Наприкінці статті подається англійською мовою ім’я/прізвище автора, назва статті, розширена анотація-резюме та ключові слова (1 800 друкованих знаків, з ключовими словами). Анотація має містити наступну інформацію: важливість обраної теми; предмет і методи дослідження та наголос на їхніх складниках, особливості наукового пошуку, вагомість отриманих  результатів.

Відповідно до пункту 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7 05/1 стаття повинна мати таку структуру: 1) постановка питання у загальному вигляді та його зв’язок із науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій; 3) формулювання мети і завдань; 4) виклад основного матеріалу; 5) висновки і перспективи подальших розвідок.

З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції вітає використання у статтях найновіших публікацій, що мають ідентифікатор DOI та індексуються у бібліографічних базах Scopus.

До статті ОБОВ’ЯЗКОВО додаються короткі персональні відомості ДВОМА МОВАМИ – мова статті та англійська (ПІБ, рік народження, науковий ступінь, звання, місце роботи, домашня або робоча адреса, контактний телефон, електронну адреса).

Статті надсилаються:

  1. У текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання тексту статті – по ширині, усі береги – 2 см.
  2. Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Підкреслення у тексті не допускаються. Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви (таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу). Сторінки статті не нумеруються. Фотографії та інші візуальні елементи розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається використання загальноприйнятих скорочень.
  3. Ініціали біля прізвищ (напр., В.А. Лавренов), скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс).
  4. Інформація про використані джерела (історіографія) у тексті статті подається у вигляді внутрішньо текстових посилань у круглих дужках  (коротка форма: Автор (и) (назва, коли без автора), р. С. №.). 
  5. Після ДЖЕРЕЛ подається REFERENCES латинським шрифтом. Праці латиницею подаються в оригінальній формі, кириличні видання наводяться у транслітерованому вигляді. Якщо текст має в друкованому вигляді англійський варіант назви, то у квадратних дужках подають переклад назв англійською мовою, якщо журнал або книга, до складу яких входить текст, мають англомовний варіант назви, він так само подається у дужках після оригінальної назви.

Блок References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA 7 версія (American Psychological Association (APA) Style 7 version).

Як «Джерела», так і «References» подаються без нумерації, за відповідною абеткою.

В оформленні джерел і References необхідно проставляти ідентифікатор DOI у тих публікаціях, що його мають.