Рецензування

Рецензування
Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише статті високого фахового рівня, обґрунтовані у висновках, оригінальні в аналізі обраної наукової проблеми.
Процедура рецензування передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.
Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою та переглянути «Пам’ятку рецензенту». Для того, щоб мати можливість здійснювати рецензування, рецензенти повинні зареєструватися на сайті журналу.
Здійснення рецензування:
1. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження.
3. Після отримання надісланої на розгляд статті рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів (відповідність власної кваліфікації, напрям досліджень автора, відсутність конфлікту інтересів). Якщо наявний конфлікт інтересів, рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію (упродовж 2-3 днів).
4. Рецензування статті триває два тижні (14 днів) з моменту отримання статті на розгляд, після чого рецензент надсилає до редакції рукопис статті із власними зауваженнями та висновком або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента».
5. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати ці зауваги при підготовці оновленого варіанту статті. У місячний термін автор має виправити зауваження та повторно надіслати статтю до редакції.
6. Опрацьований автором рукопис упродовж місяця надходить рецензенту для повторного розгляду. Впродовж тижня з моменту отримання авторського варіанту рецензент повинен оцінити виправлені зауваження та підготувати власний висновок.
7. По остаточному опрацюванню статті рецензент готує мотивований висновок щодо можливості публікації статті або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента», що містить підсумкові рекомендації.
8. Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.
9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається редакційною колегією.

Пам’ятка рецензенту
1. Рецензування має сприяти узгодженню інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.
2. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову значущість і новизну та практичну цінність, визначають відповідність рецензованої статті принципам етики в наукових публікаціях та надають рекомендації у разі їх порушення.
3. Надіслані на рецензування рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до відомостей, що не підлягають розголошенню.
4. Не можна робити копії надісланої на рецензування статті чи використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.
5. Рецензування триває на засадах конфіденційності. Інформація про статтю не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.
6. У разі наявності ознак щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті рецензент звертається до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду рецензованої статті.
7. Рецензент має відмовитися від рецензування: 1) він не впевнений у тому, що його кваліфікація відповідає напряму дослідження; 2) наявний конфлікт інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента.